Historia szkoły

Początki funkcjonowania szkoły należały do bardzo trudnych. Wiele zawdzięczamy entuzjazmowi takich pasjonatów i społeczników jak: Józef Argasinski, Alfred Szancer i Jan Gardziejewski, którzy przyczynili się do powstania w dniu 1 lutego 1947 roku pierwszej w Polsce Szkoły Przemysłowo-Ceramicznej dla malarzy porcelany.

Po roku szkołę przekształcono w Gimnazjum Przemysłowe ZPCS w Solicach Zdroju. Pierwszymi uczniami gimnazjum były przeważnie dzieci reemigrantów z Francji i Westfalii. Były to trudne lata, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli – brak podręczników, programów szkolnych, a nawet odzieży czy  węgla do ogrzania szkoły.

W 1950 roku ukończyło szkolę pierwszych 42 absolwentów. Od września 1951 roku nazwę szkoły zmieniono na Technikum Przemysłu Ceramicznego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego. Następnie szkołę przejęło Ministerstwo Oświaty, a przez okres 12 lat kierował nią dyrektor Jan Mazurek.

Droga, którą przebyła szkoła nie była łatwa. Wymagała wielkiej pracy, entuzjazmu i poświecenia całego kolektywu szkolnego. Praca dała wspaniałe rezultaty w postaci dobrego przygotowania absolwentów, rozwoju samorządności młodzieży, coraz lepszych warunków do nauki i wypoczynku.
We wrześniu 1962 roku stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Tadeusz Giercuszkiewicz – dobry organizator i wymagający nauczyciel. Jemu zawdzięcza szkoła nowe sale lekcyjne, bibliotekę i sklepik szkolny. Zmodernizowano parter i budynek gospodarczy. Przybyło pomieszczeń, ale przybyło także młodzieży – należało wiec dokonać i dokonano zmian w internatach należących do szkoły – były ich wówczas trzy: Sasanka, Szarotka i Krokus.
W 1971 roku szkoła została odznaczona medalem XXV-lecia Odzyskania Dolnego Śląska za całokształt swojej działalności oraz udział w czynach społecznych na rzecz szkoły i środowiska. Rok 1971 jest ważny także z powodu nadania placówce imienia Marii Skłodowskiej – Curie.

W latach 70-tych szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Zawodowych,
na którego czele stał inż. Henryk Zubelewicz. Tak jak i jego poprzednicy sukcesywnie unowocześniał bazę szkolną, m.in. w urządzenia laboratoryjne nowej pracowni chemicznej, wyposażył także pracownię technologiczno-ceramiczną w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczno-badawczy. Do rozbudowy i modernizacji pracowni technologicznej wykorzystano pomieszczenia po warsztatach mechanicznych.

Od 1981 roku Zespołem Szkól Ceramicznych kierował jego długoletni nauczyciel, mgr Tadeusz Wlaźlak. I on, podobnie jak poprzednicy, troszczył się o rozwój bazy materialnej szkoły. W ciągu kilku lat budynek zmienił swój wygląd zewnętrzny, a jego otoczenie i wnętrze ulegały przemianom, mającym na celu polepszenie warunków pracy i nauki. Wiele czasu i energii poświęcono staraniom o remont sali gimnastycznej, a rezultatem tych zabiegów jest nowoczesne, obszerne i estetyczne pomieszczenie. Dyrektor Tadeusz Wlaźlak zakończył sprawowanie swojej funkcji w roku 1998 – został wówczas wybrany w wyborach samorządowych burmistrzem Szczawna -Zdroju. Od roku 1998 dyrektorem szkoły zostaje Zenon Mielczarek – długoletni szanowany i ceniony nauczyciel chemii. W okresie sprawowania funkcji dyrektora przez Zenona Mielczarka placówka poszerza zakres oferowanych kierunków kształcenia – oprócz ściśle technicznych, pojawiają się też artystyczne, których celowość powołania okazuje się w następnych latach bardzo trafiona.

2008 +

Nakreślone powyżej informacje stanowią zaledwie małą cząstkę wiedzy o szkole istniejącej już ponad 60 lat. Jest to tylko zasygnalizowanie najważniejszych dla placówki szkoły zagadnień, z których można wysnuć kilka wniosków i refleksji. Szkoła jest jedną z pierwszych w swej branży i nie sposób mówić o dynamicznym rozwoju przemysłu ceramicznego bez powiązania go z rozwojem szkoły, która przez dziesięciolecia przygotowywała odpowiednio kwalifikowaną kadrę. Został wypracowany system wychowawczy polegający miedzy innymi na wychowaniu przez pracę, kształtowaniu wrażliwości estetycznej, poszanowaniu mienia społecznego. Systematycznie doskonali się i poszukuje nowych metod pracy dydaktycznej, nowych kierunków kształcenia, będących odpowiedzią na zapotrzebowania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Szkoła silnie akcentuje swoją obecność w środowisku najbliższym – Zespół Szkół jest członkiem zbiorowym Towarzystwa Miłośników Szczawna – Zdroju. Wielokrotnie współorganizowaliśmy lat Koncerty Noworoczne dla mieszkańców Szczawna, co stało się już tradycją i stałym punktem w kalendarzu miejskich imprez.  Współorganizujemy coroczne Dni Szczawna – Zdroju i wiele innych przedsięwzięć widocznych na tle miasta. Zespół Szkół może poszczycić się także sukcesami na polu naukowym, żeby wymienić chociażby dwunastokrotną obecność naszych uczniów na szczeblu centralnym Olimpiady Chemicznej. Młodzież bierze udział również w innych olimpiadach przedmiotowych oraz artystycznych, konkursach, zawodach i przeglądach, wielokrotnie opisywano sukcesy naszych uczniów w mediach lokalnych a także ogólnopolskich O wynikach placówki świadczy wysoki poziom wiedzy i umiejętności oraz zaangażowanie społeczne naszych absolwentów, którzy rozsławiając imię szkoły kontynuują jej chlubne tradycje.

Szkło i ceramika_60_lat ZS