Charakterystyka profili

Oferta

Na rok szkolny 2017/2018 prowadzimy nabór

do następujących klas:

 

Liceum ogólnokształcące

 Klasa o nachyleniu medycznym z promocją zdrowia

Skierowana jest do uczniów o zainteresowaniach medycznych i przyrodniczych, którzy chcieliby
w przyszłości pracować w szeroko rozumianych usługach medycznych. Kształtuje umiejętności niezbędne w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Kierunek pomocny w znalezieniu zatrudnienia zarówno w kraju jak i w całej UE w rozwijającym się nieustannie rynku usług medycznych. Stanowi ona doskonałą bazę do podjęcia studiów wyższych na kierunkach medycznych i przyrodniczych.

Klasa o nachyleniu humanistycznym z edukacją filmową

Skierowana jest do uczniów których interesuje film i sztuką filmową. Zainteresowania będzie można doskonalić na warsztatach i przeglądach filmowych. Edukacja humanistyczna zapewnia wszechstronny rozwój kulturowy i uzyskanie umiejętności interpretacji obrazów będących wizją artystyczną twórcy wiedzy dla każdego. Kierunek ten jest niezwykle atrakcyjny dla studenta filmoznawstwa, kulturoznawstwa, kierunków humanistycznych, artystycznych

Klasa o nachyleniu artystycznym

Skierowana do uczniów o duszy artystycznej. Kierunek ten rozwija pasję, kreatywność ucznia poprzez uczestnictwo w zajęciach warsztatowych i plenerowych. Doskonalą umiejętność krytycznego i świadomego obcowania ze światem sztuki podczas wizyt w muzeach, galeriach, w trakcie spektakli teatralnych i seansów filmowych. Rozwija ekspresję i plastykę ciała w wyrażaniu siebie i stosunku do otaczającej go rzeczywistości. Kierunek doskonale przygotuje ucznia do dalszego kształcenia  na studiach wyższych  artystycznych.

Klasa turystyczno-językowa

To propozycja dla uczniów ciekawych świata, otwartych na jego poznawanie,  pasjonujących się czynnym uprawianiem turystyki, lubiących podróże, zainteresowanych także językami obcymi. Uczniowie zdobywają umiejętności zarówno podczas lekcji jak i w trakcie wycieczek krajoznawczych w ramach Szkolnego Koła Krajoznawczo –Turystycznego PTTK Wędrowniczek. Kierunek ten przygotuje do podjęcia studiów  o kierunkach związanych z turystyką i językami obcymi, zdobycia uprawnień wychowawcy i opiekuna na obozach i koloniach, przygotowania do kursu przewodnika sudeckiego, kursu pilota wycieczek krajowych i zagranicznych.

 

Technikum Zawodowe

 

Technik ochrony środowiska

Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłości. Wiedzę teoretyczną uzyskaną w szkole uczeń uzupełni umiejętnościami, które nabędzie w czasie zajęć laboratoryjnych i praktyk, kiedy zajmować będzie się praktycznym aspektem określania aktualnego stanu zanieczyszczenia środowiska na skutek działalności człowieka. Zdobywając kwalifikacje ocena stanu środowiska oraz planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska potwierdza to, że uczniowie są dobrze przygotowani, aby kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub podjąć pracę w ośrodkach badań i kontroli środowiska, stacjach uzdatniania wody, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, instytutach naukowo-badawczych, prywatnych zakładach specjalistycznych. Dodatkowo znajomość języka obcego umożliwi lepsze funkcjonowanie na rynku pracy w oparciu o możliwość kontaktów zagranicznych.

Technik spedytor

Technik spedytor jest to zawód zdecydowanie przyszłościowy, cieszący się coraz większą popularnością oraz dający duże perspektywy i możliwości na rynku pracy, a zwłaszcza, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych rodzajów transportu, technik negocjacyjnych w spedycji z marketingiem, zarządzeniem działalnością spedycyjną, przewozami międzynarodowymi. Dynamiczny rozwój sfery usług spedycyjnych zapewnia atrakcyjne miejsca pracy dla absolwentów tego kierunku kształcenia. Osoba posiadająca kwalifikacje: organizacja i nadzorowanie transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów zakresie spedycji znajdzie zatrudnienie m.in. w firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych, przedsiębiorstwach transportu kolejowego. W owym zawodzie niezwykle ważna jest znajomość języków obcych, zaś język angielski, nauczany z zakresie rozszerzonym ułatwi późniejszą pracę.

Technik geodeta

Technik geodeta należy do zawodów stabilnych. Jest to specjalista poszukiwany w budownictwie oraz wielu działach przemysłu. Współdziała z inżynierem geodetą przy prowadzeniu prac geodezyjnych. Zdobycie kwalifikacji: wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów, obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych, oraz wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami umożliwia zatrudnienie w: urzędach miast i gmin – wydział geodezji, przedsiębiorstwach geodezyjnych państwowych i prywatnych, przedsiębiorstwach drogowych, przedsiębiorstwach ogólnobudowlanych, biurach projektowych. Absolwent posiada odpowiednią wiedzę do podjęcia kształcenia na studiach wyższych kierunkowych.

Technik leśnik

Technik leśnik to kierunek dla osób, które interesują się przyrodą. Na tym kierunku nabywa się wiedzę w zakresie fauny i flory leśnej. Zdobycie kwalifikacji zawodowych tj. ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych oraz użytkowanie zasobów leśnych ułatwi poszukiwanie pracy w jednostkach organizacyjnych lasów państwowych, w lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych, Geodezji Leśnej. Może być również zatrudniony w przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni, pracowniach usługowo-badawczych i marketingowych produktów leśnych oraz jednostkach samorządowych. Może być prywatnym przedsiębiorcą prowadzącym firmę świadczącą usługi na rzecz leśnictwa lub łowiectwa oraz popularyzowania wiedzy przyrodniczo-leśnej lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technik handlowiec

Technik handlowiec  to kierunek dla osób aktywnych, sprawnie komunikujących się i odpornych psychicznie, mających dobrą prezencję, poczucie estetyki, uczciwych, potrafiących szybko rozwiązywać napotkane problemy, gotowych do stałego podnoszenia kwalifikacji. W ramach swoich zadań zawodowych, wyszukuje dostawców towarów, usług, materiałów i surowców, a także odbiorców towarów, usług i wyrobów gotowych. Kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe. Zdobyte kwalifikacje  prowadzenie sprzedaży oraz prowadzenie działalności handlowej  ułatwia zatrudnienie na stanowiskach np. : merchandiser, referent/asystent ds. zaopatrzenia, referent/asystent ds. sprzedaży, referent/asystent ds. obsługi klienta, kupiec, akwizytor, specjalista ds. zaopatrzenia itp. a przede wszystkim przygotowany jest do prowadzenia swojej własnej firmy handlowej.

Technik drogownictwa

Technik drogownictwa to kierunek deficytowy,  na który istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Uczniowie uczą się  sporządzać projekty ulic, dróg, planować ich odwodnienia, układy zieleni jak również uczą się rozliczać roboty ziemne, nawierzchnie, odwodnienia, a także sprawują nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów.  Zdobyte kwalifikacje: wykonywanie robót drogowych, organizacja robót związanych z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych oraz sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej potwierdzają możliwość samodzielnego wykonywania prac  lub we współpracy z inżynierem drogownictwa.

 

Szkoła Policealna

 

Technik administracji

Kierunek ten to idealny wybór dla osób zainteresowanych prawem administracyjnym i jego praktycznym zastosowaniem. Jest to kierunek skierowany do osób chcących pracować w dziale administracyjnym różnych przedsiębiorstw. Szybko rozwijające się usługi potwierdzają tylko to, że wzrastają oczekiwania wobec pracowników, którzy muszą wykazać się dużo większą sprawnością, kreatywnością i życzliwością wobec interesantów. Rozwój techniki biurowej i systemów pracy obliguje pracowników administracji do ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji w tym zakresie. Zdobycie kwalifikacji obsługa klienta w jednostkach administracji  umożliwi zatrudnienie w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Kierunek ten skierowany jest do osób które chcą  prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, doradcze lub konsultacyjne dla firm i instytucji, które nie są zobligowane ustawą do zatrudnienia pracownika. Program nauki obejmuje zróżnicowane zagadnienia w zakresie podstaw przedsiębiorczości, prawa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki nabytym w ten sposób kwalifikacjom absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy na stanowisku pracownika ds. bhp. Zdobyta kwalifikacja zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy umożliwi zatrudnienie we wszystkich zakładach produkcyjnych, usługowych i administracyjnych sektora gospodarki, które mają obowiązek przeprowadzania szkoleń bhp dla swoich pracowników. Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Sprzedawca

Zawód sprzedawcy należy do grupy zawodów usługowych. Kierunek ten skierowany jest do osób uczciwych, spostrzegawczych, komunikatywnych, obowiązkowych, mających poczucie estetyki, posiadającą kulturę osobista,  dobrą sprawność ruchowa i wytrzymałość fizyczną, umiejętność pracy w zespole. Handel należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Sprzedawcy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych sprzedawców, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy handlowej. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę handlową.

Fryzjer

Zawód ten skierowany jest do osób, które się charakteryzują  spostrzegawczością,  zdolnością do szybkiego podejmowania właściwej decyzji,  wrażliwością estetyczną, kulturą osobistą, gotowością do samokształcenia, wytrzymałością fizyczną,   umiejętnością nawiązywania kontaktu z ludźmi , dobrą koordynację wzrokowo – ruchową, niezbędną przy operowaniu  narzędziami, takimi jak nożyczki, grzebień czy brzytwa. Fryzjerzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych fryzjerów, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy usługowej. Absolwenci szkoły będą posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu pracy na stanowisku fryzjer w różnego typu zakładach fryzjerskich.

Murarz – tynkarz

Zawód murarz-tynkarz jest zawodem specjalistycznym. W trakcie nauki w uczeń posiądzie umiejętności, które umożliwią skuteczne funkcjonowanie na rynku pracy w budownictwie, pozna konstrukcje i materiały stosowane obecnie w budownictwie, a w trakcie praktyk zawodowych nauczy się stosować swoją wiedzę w praktyce. Uczeń pozna zasady organizowania stanowiska pracy dla siebie i innych pracowników, a także zasady funkcjonowania firmy, co umożliwi mu w przyszłości łatwiejsze podjęcie decyzji co do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Znajomość języka obcego ułatwi kontakty z podmiotami gospodarczymi spoza Polski.

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

W trakcie nauki uczeń nabędzie wiedzę i umiejętności związane z najnowszymi technologiami i materiałami stosowanymi przy pracach monterskich i instalacyjnych w budownictwie, nabędzie praktyczne umiejętności prowadzenia prac od etapu przygotowawczego po montaż, konserwację i serwis. Dodatkowo nauczy się organizować pracę w sposób umożliwiający bezpieczne, sprawne i skuteczne wykonywanie swojego zawodu. Nauczy się zasad funkcjonowania rynku, co umożliwi skuteczne funkcjonowanie na rynku pracy, jako firma, czy osoba fizyczna, a umiejętność posługiwania się językiem obcym ułatwi kontakty poza granicami Polski.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Absolwenci tego kierunku nauczania są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Mogą również podjąć decyzję o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.